Kalite ISG ve Çevre Politikası

Kalite ISG ve Çevre Politikası

ÖZKARA MÜHENDİSLİK, müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, EN ISO 1090-2 ve EN ISO 3834-2 standartları gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işletmektedir.

Bu kapsamda ÖZKARA MÜHENDİSLİK;

Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemeyi,

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği, kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamayı,

Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uymayı,

Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini ön planda tutmayı,

Dünyada sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,

Ürün ve hizmetlerinin kalitesini, maliyetini devamlı iyileştirmeyi,

Çalışanlarında toplam kalite bilincini yerleştirmek, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmeyi sağlamak, çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı,

Çalışanlarını, kaliteyi arttıracak, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltacak projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edip onları desteklemeyi,

Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında toplam kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmeyi,

Oluşturduğu Entegre yönetim sistemi ile Kalite, Çevre ve İSG sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeleri sürekli kılmayı

Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutmayı,

Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin ve iş sağlığının korunmasını ön planda tutmayı,

Gerçekleştirdiği projelerde çevreye vereceği zararı en aza indirebilmek ve sıfır kayda değer kaza hedeflerini yerine getirecek için gerekli proaktif ve reaktif önlemleri almayı,

Uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmayı ve olası kirliliği önlemeyi,

Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı

Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmayı,

Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler; kısaca tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı

 

Taahhüt eder.

 

Müşterilerimizin beklentilerinin her zaman karşılanacağı güvencemiz altındadır.

ÖZKARA MÜHENDİSLİK, zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için çevreye verilebilecek zararı asla göz ardı etmez. Faaliyetlerinin izin verdiği ölçüde doğayla dost, hammadde, malzeme ve enerji kaynaklarını tercih eder.
ÖZKARA MÜHENDİSLİK, tedarikçi ve işbirlikçilerinden de bu yönetim sistemine uygun hareket etmelerini talep eder. Bu anlayışa sahip yüklenicilerle çalışmada azami gayreti gösterir.

Gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir çevre bırakmak hepimizin görevidir. Buradan yola çıkarak, çalışanlarımızın da benimsediği, gönüllü olarak katıldıkları, yaşayan bir “Çevre Kültürü” oluşturmak en önemli amaçlarımızdandır.

ÖZKARA MÜHENDİSLİK, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, şirket politikası olarak benimsediği “İş, Güvenlik, Yaşam” konsepti altında, EN 18001 standardı gereklerini karşılayan, yazılı bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi kurmuştur ve işletmektedir. “Sağlık ve Güvenliği” tehdit edici saptanan tüm riskler, bu sistem içinde yönetilmektedir.

Günümüzde, yüksek kalite seviyesine; güvenebileceği, buna ulaşmaya istekli çalışanlarla ulaşabileceğinin farkında olan ÖZKARA MÜHENDİSLİK, onların fiziksel ve sosyal sağlıklarıyla ve bunun sağlanabileceği uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıyla yakından ilgilenir. Yeni yatırım ve faaliyetlerinde, sağlık ve güvenliğin gereklerini dikkate alır. Zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için çalışanlarının sağlığından ve güvenliğinden asla ödün vermez.

ÖZKARA MÜHENDİSLİK, tedarikçilerinden ve işbirlikçilerinden de bu yönetim sistemine uygun hareket etmelerini talep eder. Bu anlayışa sahip yüklenicilerle çalışmada azami gayreti gösterir.

Çalışanlarımızın da benimsediği, gönüllü olarak katıldıkları, yaşayan bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” oluşturmak en önemli amaçlarımızdandır.